Študenti


Silné stránky našej školy

 • škola v tichom a peknom prostredí
 • tradičná kvalita vzdelávacej úrovne školy
 • široká ponuka študijných programov
 • nadväznosť študijných programov na rovnaké programy na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU
 • úzka spolupráca s FEI STU
 • realizácia rozvojových projektov a projektov s podporou ESF
 • podpora odborných spôsobilostí žiakov zapájaním sa do odborných a matematických súťaží
 • špecifické podmienky štúdia pre nadaných žiakov
 • skúsenosti s individuálnou integráciou žiakov s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia – sluchové, zrakové, autizmus, poruchy učenia
 • každoročné organizovanie krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti
 • vysoká úroveň vzdelávacieho krúžku robotiky v spolupráci s firmou MICROSTEP
 • modernizácia didaktického vybavenia školy – 3 interaktívne tabule, hlasovacie didaktické zariadenie, 2 multimediálne učebne, 8 učební výpočtovej techniky
 • využitie fotovoltaickej elektrárne v budove školy na výučbu nového predmetu – Racionalizácia spotreby energie
 • možnosť získania certifikátu – CISCO a elektrotechnickej spôsobilosti
 • ucelený rozvíjajúci program pre žiakov 1. ročníka o efektívnom učení
 • vlastný školský psychológ
 • školské akcie s dlhoročnou tradíciou – imatrikulácie, vianočná akadémia, odborné exkurzie
 • kvalitné stravovanie
 • podpora ekologického myslenia žiakov - triedenie odpadu v škole

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk